فارسی
banner
جستجو

بسته آموزشی All-in-One

Loading...
دوره های آموزشی مهارتی
دوره  : مدیریت پروژه  مهارتی جزییات
دوره : مدیریت پروژه مهارتی

 مدیریت پروژه  مهارتی

ماژول شماره 1 این بسته  آموزشی، مدیریت پروژه مهارتی نام دارد که در برگیرنده مفاهیم و فرایندهای اس...

دوره : مدیریت تاخیرات پروژه جزییات
دوره : مدیریت تاخیرات پروژه

مدیریت تاخیرات پروژه

این ماژول دهمین و آخرین ماژول در این بسته آموزشی است و به طور کامل و کاربردی به معرفی انواع تاخیرا...

دوره :   مدیریت ریسک پروژه جزییات
دوره : مدیریت ریسک پروژه

  مدیریت ریسک پروژه

این ماژول نهمین ماژول در این بسته آموزشی است و به آموزش مدیریت ریسک در پروژه ها به دو روش کمی و کیف...