فارسی
banner
جستجو

بسته آموزشی All-in-One

Loading...
دوره های آموزشی مهارتی
جزییات
دوره غیر حضوری مدیریت پروژه

...
جزییات
سمینار مدیریت پروژه مهارتی

سمینار مدیریت پروژه مهارتی

...
دوره  : مدیریت پروژه  مهارتی جزییات
دوره : مدیریت پروژه مهارتی

 مدیریت پروژه  مهارتی

ماژول شماره 1 این بسته  آموزشی، مدیریت پروژه مهارتی نام دارد که در برگیرنده مفاهیم و فرایندهای اس...