فارسی
جستجو
Back to All Blog Posts

دوره : مدیریت ریسک پروژه

دوره :   مدیریت ریسک پروژه

  مدیریت ریسک پروژه

این ماژول نهمین ماژول در این بسته آموزشی است و به آموزش مدیریت ریسک در پروژه ها به دو روش کمی و کیفی میپردازد. اصطلاحات و فرایندهای پرکاربرد در فضای پروژه ای و اندازه گیری میزان احتمال ریسک ها و پیامد های آنها و نحوه مدیریت ریسکهای با اولویت بالا بطور کامل آموزش داده می شود. ابزار های مورد نیاز برای مدیریت کارآمد ریسک درپروژه بصورت ساده و گویا همراه با مثال های واقعی معرفی شده است بطوریکه مخاطب با فرایند مدیریت ریسک از ابتدا تا انتها آشنا شده و درک درست و کاربردی از افراد درگیر و مدارک تولید شده در طی این فعالیتها بدست می آورد.

نظرات
Write a Comment Close Comment Form