English
Search
Back to All Blog Posts

دوره : مدیریت پروژه مهارتی

 مدیریت پروژه  مهارتی

ماژول شماره 1 این بسته  آموزشی، مدیریت پروژه مهارتی نام دارد که در برگیرنده مفاهیم و فرایندهای استاندارد مدیریت پروژه بوده و بطور کلی مخاطب را برای ورود به فضای پروژه ای بطور کاملا ساده آماده می نماید. اصطلاحات و موضوعات کاربردی در قالب سناریو هایی که هر روزه در محیط واقعی یک پروژه، فارغ از اندازه و میزان پیچیدگی های آن رخ می دهد، به مخاطب منتقل می گردد. رویکرد متفاوت در انتقال مفاهیم مخصوصا در بخش هایی که بر پایه سناریو سازی استوار است، این دوره را از دیگر دوره ها متمایز نموده و فرد را برای مطالعه دوره های دیگر موجود در این بسته  آموزشی کاملا آماده می نماید.

Comments
Write a Comment Close Comment Form